Informatie ingevolge de ANBI wetgeving

Naam
Stichting Ubuntu

RSIN/fiscaal nummer

PostadresBrembos 15, 4854 KZ Bavel
Email: info@ubuntu-bavel.nl

Doelstelling
Ondersteuning van en fondsenwerving voor “Bavelse” ontwikkelingsprojecten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en doen organiseren van financiële acties ten behoeve van gekozen projecten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting Ubuntu stelt zich ten doel om reeds bestaande projecten in ontwikkelingslanden, waarbij Bavelse mensen betrokken zijn, te ondersteunen, onder meer door fondsenwerving. Ubuntu wil zich aldus verbonden voelen met mensen in ontwikkelingslanden en bij de lokale Bavelse bevolking bewustwording en verbondenheid creëren.  Ubuntu stelt mensen uit Bavel, die zich met ontwikkelingswerk bezighouden, in de gelegenheid een project aan te dragen. Ubuntu maakt vervolgens een keuze voor een door hen te ondersteunen project, met de bedoeling dit in beginsel gedurende een periode van ongeveer twee jaar, althans totdat het vooraf, in een samenwerkingsovereenkomst met de projectbeheerder, vastgestelde doel is bereikt, te ondersteunen.  Ten behoeve van de fondsenwerving tracht Ubuntu aansluiting te vinden bij diverse jaarlijks in het dorp terugkerende activiteiten of evenementen. Tevens organiseert Ubuntu zelf evenementen. Hierbij is voor Ubuntu het verwerven van fondsen van belang, maar ook het vergroten van de (naams)bekendheid van het betreffende project. Ubuntu heeft geen winstoogmerk. Ubuntu beoogt evenmin vermogensopbouw. De in een periode van ondersteuning verworven middelen worden na financiële verantwoording aan de beheerder van het gekozen project ter beschikking gesteld. Met ingang van september 2013 ondersteunt Ubuntu de Stichting Care for Kids uit Bavel.

De functie van de bestuurders
Voorzitter is Rob van Uden.
Secretaris is Marjon Polman.
Penningmeester is Carlin Gommers.